Demanda mobilitat

 

Mobilitat urbana: L'avaluació de la mobilitat generada pels nous desenvolupaments urbans té com a objectiu garantir l'accessibilitat a les noves àrees construïdes en transport públic, en vehicle privat, a peu o en bicicleta, i promoure la mobilitat sostenible, garantint l'accés a peu i en bicicleta en condicions de seguretat. MCRIT ha desenvolupat un gran nombre d'estudis de mobilitat urbana des de la primera aplicació de la Llei de Mobilitat de Catalunya, l'any 2004.

 

Estudi de Mobilitat de Torre Baró (2013-2014)

Ajunt BCN 

baroL’objecte de la present projecte és la realització d’un estudi de mobilitat a Torre Baró. Torre Baró és un barri de Barcelona situat al nord-est, al peu de Collserola, amb una configuració de barri de muntanya i una població de 2.173 habitants. Tot i tenir una Renda Familiar Disponible molt baixa, equivalent al 57% de la mitjana de Barcelona, té un parc de turismes de 412 per mil habitants, superior a la mitjana de Barcelona (330).
Els objectius de l’estudi de mobilitat són els següents:
Quantificar la mobilitat interna i de connexió del barri de Torre Baró.
Realitzar una anàlisi dels principals conflictes que es produeixen en el conjunt de modes de transport,especialment el vehicle privat i el transport públic.
Proposar mesures estratègiques que millorin la mobilitat a nivell intern i de comunicació amb els barris veïns.
L’estudi farà una atenció especial a l’anàlisi de l’anomenada “Ronda de Torre Baró”, eix principal del barri que el comunica amb Trinitat Nova.

Estudi de mobilitat al Passeig de les Aigües, Barri de Torré Baró, al districte de Nou Barris (2013)

Logo Ajunt BCN

Passeig de les aigüesRealització d’una segona campanya d'enquestes als usuaris del Passeig de les Aigües (vianants i ciclistes) en el marc de l'Estudi de mobilitat als barris de muntanya i de l'entorn de la ronda de Dalt. L'objectiu de repetir el treball de camp realitzat durant el mes de febrer és el de comparar el comportament dels usuaris en període vall (febrer) i en període punta (principis de juny), i detectar els impactes de la mobilitat associats a un volum superior de demanda del Passeig. Es preveu realitzar l’enquesta el diumenge 2 de juny o el diumenge 9 de juny, de 8-20h en els mateixos 10 punts d’accés al Passeig on es va enquestar durant el mes de febrer.

Estudi de mobilitat d'una modificació del Pla General a l'àmbit de Gràcia, Can Feu, Hostafrancs de Sabadell. (2013)

Aj Sabadell

Can Feu - SabadellS'ha estudiat l'impacte en la mobilitat de la modificació de planejament de l'àmbit Gràcia/Can Feu/Hostafrancs de Sabadell, de 75 ha, motivada pel soterrament del tram de línia d'FGC entre Sabadell-Estació i el Passeig de Can Feu.

 

Estudi de Regulació de l'accés en vehicle privat al barri antic de Manresa (2013)

Logo Aj Manresa

ManresaS’analitza l’accés del vehicle privat al barri antic de Manresa. Es tracta, doncs, d’un estudi que permet efectuar una diagnosi en detall de la mobilitat actual en aquest àmbit i proposar actuacions de millora i de gestió de la mobilitat per a implantar en un horitzó a curt i mitjà termini. Els treballs que MCRIT està desenvolupant en el marc del POUM de Manresa complementaran l’estudi, tot i que responen a un objectiu diferent que és el de definir l’oferta de transport necessària per a garantir la viabilitat dels creixements previstos, en una escala més gran i en un horitzó molt més llunyà.
Un dels aspectes principals a analitzar en l’estudi és la conveniència de modificar l’àmbit actual de restricció del trànsit, i concretament, ampliar l’àmbit pacificat incorporant-hi carrers de l’entorn de la Plaça dels Infants. Per això serà necessari analitzar el comportament del trànsit més enllà de l’àmbit del casc antic (Crta. de Vic, entre la Muralla del Carme i la plaça Bonavista, i la distribució dels vehicles pels carrers tranversals: C. Infants, C. Flors de Maig, C. Lladó, ...).

Informe d'al·legacions al Ministerio sobre l'EAMG del POUM de Rubí (2012)

Aj Rubí

EAMG RubíAssistència tècnica a l'Ajuntament en l'informe de resposta a al•legacions al Ministerio sobre l'EAMG del POUM de Rubí. És realitza un anàlisi de la capacitat de l'enllaç de Rubí amb la B-30 als escenaris de l'EAMG del POUM de Rubí.

Logo Mcrit

Salvador Espriu, 83 08005 Barcelona  Spain
+34 932 250 313
info@mcrit.com - www.mcrit.com

Logo Fundació Ersília

Ersilia és la fundació de Mcrit per al desenvolupament
de recursos educatius innovadors www.ersilia.org