Sistema Nacional de Información Territorial y Turística

Sistema de capacidad de carga del turísmo en la ciudad colonial de Santo Domingo

Ministerio de Turismo de República Dominicana  Banco Interamericano de Desarrollo

El proyecto para el Diseño e Implementación del Sistema Nacional de Información Territorial Turística persigue disponer de estadísticas del sector, de ámbito nacional y específico para Santo Domingo, que sirvan de base para la toma de decisiones por los agentes locales. Para ello, el proyecto para el Diseño e Implementación del Sistema Nacional de Información Territorial y Turística de MITUR pivota en cuatro elementos principales que se relacionan con los principales productos esperados por la consultoría y que se recogen en la figura que sigue a continuación:  

  • Plataforma tecnológica para SNITT
  • Observatorio Turístico de Santo Domingo
  • Publicaciones e inteligencia de mercado
  • Organización Institucional del Sistema Nacional de Información Territorial y Turística del MITUR

Más información

ESPON ETMS - European Territorial Monitoring System

ETMS

Logo ESPONLead Parther: MCRIT, S.L (ES)

ESPON ETMS provides a continuous monitoring of territorial trends and structures able to provide policy relevant information to target groups on key trends occurring for European regions, specific type of territories, metropolitan regions, cities and towns in relation to the policy aims and priorities of the Europe 2020 Strategy, EU Cohesion Policy and the Territorial Agenda 2020

More information

Sistema de capacidad de carga del turísmo en la ciudad colonial de Santo Domingo

Making Europe Open & Polycentric

Ministerio de Turismo de República Dominicana  Banco Interamericano de Desarrollo

El Sistema de Monitoreo de la Ciudad Colonial tiene por objetivo facilitar la información necesaria para una gestión sostenible del aumento de visitantes y turistas que se prevé en los próximos años, facilitando que las actividades turísticas se integren adecuadamente en la ciudad y contribuyan a su renovación urbana. Para ello es necesario determinar umbrales máximos de afluencia turística e implementar procesos de gestión optimizados.

Más información

Monitoring Regional Economic Development in China. Network of Economic Observatories of China (2010)

Logo giz
XINATogether with GTZ (Germany), MCRIT developed a training program for responsables of regional economic institutions in China, with a focus on methods for collecting and harmonising information of socioeconomic trends, transport and energy demand, transport forecast for passengers and freight, environmental impacts and overall project appraisal by cost-benefit and multicriteria assessment methodologies. The training program included the review of the experience on regional economic experiences across European countries, as well as the different appraisal methodologies for public investments applied, in the different political decision-making contexts.

 

SIRGA. Sistema de suport per a la gestió territorial de les Terres de l’'Ebre (2002)

Logo IDCTE

SIRGAEl sistema SIRGA es un sistema integrat d'informació, previsió i avaluació de les dinàmiques territorials a les Terres de l'Ebre. Es compon d'un sistema d'informació geogràfica (SIG), de models de prospectiva socioeconòmica (demogràfica i sobre necessitats de sòl) adreçats a estudiar les tendències territorials claus, una base de projectes d'inversió pública a les Terres de l'Ebre, i un conjunt d'indicadors per al seguiment territorial i avaluació de les dinàmiques territorials, d'acord amb els objectius del Pla Territorial Parcial de les Terres de l'Ebre.

Més informació

 

Sistema de gestió i càlcul d'’indicadors ambientals municipals (2008)

Logo DIBA

Indicadors ambientalsEs proposa desenvolupar un sistema de gestió, càlcul i representació dels indicadors ambientals municipals utilitzant eines informàtiques estàndards i ja disponibles a la Diputació de Barcelona, bàsicament Microsoft EXCEL i Microsoft ACCESS, complementat amb la visualització de mapes temàtics.

Indicadors de sostenibilitats als municipis de Sant Llorenç Savall i Santa Perpètua Mogoda (2009)

Logo DIBA

Indicadors sostenibilitats Sant Llorenç SavallCàlcul d'indicadors dels sistemas municipal d'indicadors de sostenibilitat als municipais de Castellví de Rosanes, Montcada i Reixac i Ripollet.

Sistema de seguiment de polítiques del Govern de Catalunya (2007)

logo GENCATDepartament de la Presidència. Direcció General de Coordianció Interdepartamental

seguiment polítiquesEl sistema incorpora sistemàticament totes les iniciatives del Govern, des d'’Acords estratègics i Llibres blancs fins plans, programes, i projects concrets, els descriu i presenta a partir de criteris harmonitzats per tots ells, per tal de possibilitat l’anàlisi transversal entre totes elles. Així mateix, pel que fa a les accions territorialitzables, les incorpora a un SIG per facilitar el seu seguiment. Com a conclusió d’'aquests treballs, es proposarà un procés de coordinació oberta a tots els responsables departamentals d'’iniciatives estratègiques del Govern per tal d’'uniformitzar els elements comuns en la definició i seguiment de totes els iniciatives i assolir sinergies entre elles. El sistema ’s'emmarca dins dels plantejaments proposats pel Llibre Blanc de la Governança de la Unió Europea.

Sistema de programació universitària (2005-2006)

logo GENCAT

Programació universitariaEstudi i anàlisi de criteris de la programació universitària en el marc de l’EEES. Els objectius principals han estat dos: primer, contribuir a l’'anàlisi crítica del procés actual d'’elaboració de la programació universitària, per tal de veure si permetia un assoliment òptim dels criteris generals establerts per la Llei d’'Universitats; i segon, fer una proposta de quantificació en forma d’'indicadors dels elements que composen els criteris de la programació, així com indicar quins tenen una difícil quantificació.

Desenvolupament d'eines de previsió estratègica per els Observatoris de la provincia de Barcelona (2007)

Logo DIBA

ObservatorisDesenvolupament de models de previsió de tipus heurístics basats en factors de creixement, creant nova informació (de futur) sobre els aspectes crítics territorials a partir de la informació existent.

SBR. Sistema integrat de planificació metropolitana (2001)

Logo BR

SBREl sistema SBR contè utilitats interactives per poder formular, fer el seguiment i avaluar polítiques públiques a l’'àmbit metropolità de Barcelona (en relació a infraestructures i desenvolupaments urbanístics) a partir de definir els objectius, escenaris de referències,
accions o projectes, previsions i impactes dels projectes i avaluació dels mateixos en funció dels objectius inicialment definits.

Indicadors de sostenibilitats als municipis de Castellví de Rosanes, Montcada i Reixac i Ripollet (2009)

Logo DIBA

Indicadors sostenibilitatCàlcul d'indicadors dels sistemas municipal d'indicadors de sostenibilitat als municipais de Castellví de Rosanes, Montcada i Reixac i Ripollet.

Observatori del Transport Urbà de Catalunya (Maig 2007)

logo GENCAT

Observatori Transport UrbàAquest estudi pretén identificar els municipis que disposen de transport urbà, recollir-ne les dades d’oferta i demanda d’aquest transport i intentar caracteritzar-los relacionant aquestes dades amb les socioeconòmiques i de morfologia urbana.

SENIT. Model d'’avaluació de polítiques de transport (2001)

logo GENCAT

SENITEl model SENIT és una eina desenvoluada com a suport a l'estudi "Necessitats d'infraestructures de transport a Catalunya a l'horitzó 2020". Consta dels següents submòduls: 1. Definició l'estratègia teòrica; 2. Definició dels escenaris territorials; 3. Definició dels escenaris macroeconòmics; 4. Selecció dels projectes d'infraestructura; 5. Previsió de la demanda de mobilitat agregada; 6. Càlcul dels indicadors d'impacte ambienta; 7. Avaluació del grau de compliment dels objectius; 8. Obtenció d'indicadors agregats de competitivitat.

Informe periòdic sobre el Medi Ambient a Catalunya (2007)

logo GENCAT

informe Medi AmbientInforme de periodicitat trimestral o quatrimestral, en funció de la naturalesa i disponibilitat de les dades. Amb la finalitat de poder difondre (telemàticament i amb la periodicitat abans esmentada) un informe amb un conjunt de 25-30 indicadors que informin sobre la tendència i evolució de l’'estat del medi ambient (consums d'’aigua, reserves d'’embassaments, emissió de contaminants...). Aquesta informació presenta una especificitat que la fa difícil de trobar i mantenir actualitzada: ja que la recopilació, el tractament de les dades, l'’elaboració de nous continguts, les fonts diverses (entitats adscrites al Departament, món acadèmic, institucions...), la converteixen en una informació desagradada i complexa. És necessari fer una actualització constant, o si més no periòdica...

Observatori del risc. Informe 2007 sobre l’'impacte del canvi climàtic a la costa de Catalunya (2007)

logo IES

marEn els darrers temps s'’ha posat de manifest que el sistema climàtic ha canviat tant a escala global com a escala local. Certament, cada cop hi ha més indicadors que apunten un escalfament global del planeta, el qual experimenta alteracions de les seves condicions ambientals. Aquest canvi es pot atribuir, almenys en part, als gasos d’'efecte hivernacle emesos a l'’atmosfera per les activitats humanes. Esbrinar-ne les causes, identificar-ne els efectes i proposar solucions és el motiu i el fil conductor dels diferents capítols que conformaran l’'Àgora de Informe 2007 de l'’Observatori del Risc. Com sempre, es busca una visió integral, pluridimensional i complementària per enfocar el tema; en aquest cas el canvi climàtic.

Definició de l'’Observatori del Moianès (2007)

Logo DIBA

Observatori MoianèsL'’observatori del Moianès hauria de recopilar, tractar i analitzar la informació socioeconòmica necessària per definir els millors indicadors que reflexin la realitat actual de territori i permetin l’'anàlisi de la seva evolució futura, així com el seguiment de la implantació de les línies estratègiques dissenyades en el Pla d’'acció “Com volem el Moianès del demà?“ i del model de territori dissenyat pel Moianès. L’'objectiu de l'’observatori és donar suport a la gestió estratègica del territori del Moianès a través d’'un sistema de seguiment i avaluació territorial capaç d'’integrar tant els “signes vitals” del territori com d’'avaluar en quina mesura ens apropem o distanciem de l’'escenari desitjat i es duen a terme les accions previstes pels diferents agents.

Definició de la Sala de Mapes del Departament de la Presidència (2006)

logo GENCAT

Sala mapesDefinició d’'un espai habilitat com a arxiu d’'informació estratègica, sala de debat i presentació d'’accions de Govern al Palau de la Generalitat de Catalunya; s’'inscriu en el procés de reforma i modernització del Palau, i pretén allotjat activitats similars a les de les antigues sales de mapes que existien en els palaus i seus presidencials o de govern.

Indicadors de l'evolució de l'Energia a Barcelona (2003)

Logo Agència d'energia de Barcelona

Indicadors de l'evolució de l'energia a BCNInstrument de base de l'Agència de l'energia, amb l'objectiu de generar cultura energètica a la ciutat i com a suport per a la presa de decisions en relació a les estratègies definides en el Pla de Millora Energètica de Barcelona (PMEB). S'incorpora un model energètic que fa el diagnostic energètic i ambiental de la Barcelona actual i les seves tendències de futur (fins al 2010), que permet preveure l'augment del consum energètic a la ciutat i les seves repercussions a tràves de diferentes escenaris.

Observatori d’'Equipaments i Espai Públic

Logo DIBA

Observatori d'equipaments i espai públicDesenvolupament de la base de dades de l'Observatori dels equipaments i espai públic, per l'Oficina Tècnica de Cooperació de la Diputació de Barcelona. Té com a finalitat la introducció de totes les dades disponibles de les actuacions de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ) i l'obtenció de diferents indicadors econòmics, ambientals, de sostenibilitat, de gestió,...

Logo Mcrit

Salvador Espriu, 83 08005 Barcelona  Spain
+34 932 250 313
info@mcrit.com - www.mcrit.com