Transport public

 

Transporte público :El transporte público es un servicio público, y debe proporcionar los niveles de servicio que cumplan con la demanda de los usuarios. El objetivo es crear un plan de rutas de líneas y de frecuencias de servicio que sea óptimo en relación a un objetivo definido como el número de viajeros directos, el tiempo total del viaje, el número de cambios o el costo total. MCRIT ha participado en la evaluación socioeconómica de la reorganización de la red de autobuses de Barcelona, y ha realizado estudios de transporte público en un gran número de ciudades y corredores.

 

Servei de diagnosi del transport públic per al Pla metropolità de mobilitat urbana (2013)

Logo AMB

Diagnosi del transport públicDiagnosi sobre el transport públic metropolità que servirà de base per a l’elaboració del Pla Metropolità de Mobilitat Urbana (PMMU) i la definició dels objectius estratègics d’aquest àmbit sectorial.

L’enfocament de l’estudi consisteix en analitzar des d’un punt de vista supramunicipal les diagnosis realitzades en el marc dels PMU individuals dels diversos municipis que conformen l’AMB. La major part dels municipis de la primera corona tenen PMU redactat, o en curs de redacció però amb la diagnosi acabada, mentre que a la segona corona només alguns en tenen, per exemple Sant Cugat. D’altres com Cerdanyola acaben d’iniciar el procés.

El treball recull, per a tota l’AMB, de manera conjunta i global, l’estudi de l’oferta i la demanda de tot el transport públic col•lectiu de viatgers, tot tenint present la diversitat d’usuaris, els condicionants personals de la seva mobilitat, els diferents motius de viatge i la seva estacionalitat

Estudio para la cuatificación del mercado potencial captable para nuevas rutas AVE (2013)

RENFE

Trenes AVE Estudio del mercado potencialmente captable por nuevas rutas AVE, y análisis de sensibilidad a tarifas y tiempos de viaje del mercado captable por las rutas existentes y rutas nuevas. Este estudio responde a un encargo de la Dirección Gerencia del Área de Viajeros de Renfe y tiene los siguientes objetivos:
Desarrollar un modelo de reparto modal que permita cuantificar el mercado potencialmente captable por nuevas rutas AVE en España, analizar la sensibilidad a tarifas y tiempos de viaje del mercado captable por las rutas AVE existentes, así como por otras nuevas y analizar el impacto de la entrada de competencia en los corredores AVE

Estudi d'impacte de la nova línia D10 sobre la demanda de Trambaix i Trambesòs (2012-2013)

tram

D10 -  TrambaixL'Ajuntament de Barcelona té previst implantar una nova xarxa d'autobús a la ciutat, que substitueixi progressivament a l'actual de TMB. L'octubre de 2012 van posar-se en servei les 5 primeres línies de la nova xarxa. L'objecte del present estudi és analitzar l'impacte d'una sisena nova línia, la diagonal D10, sobre la demanda del Trambaix i el Trambesòs, i avaluar també la demanda i capacitat de la pròpia línia D10. S'analitzen diferents alternatives. S'utilitza el mateix model de simulació amb que es va realitzar una previsió de demanda de la connexió per la Diagonal l'any 2012, així com per a l'anàlisi d'altres infraestructures de transport públic metropolitanes

Reflexión estratégica sobre el transporte público colectivo de Zaragoza y su entorno (2009)

logo Gobierno de Aragón

Transporte público

 Tras haber duplicado la dotación en infraestructuras viarias de alta capacidad en los últimos 10 años, este estudio reflexiona entorno a cómo conducir y acompañar las nuevas dinámicas residenciales y de localización de actividades en el entorno de Zaragoza, entorno en mutación tras el incremento de accesibilidad que ha experimentado en las últimas décadas. Se proponen escenarios territoriales de futuro para Zaragoza y su entorno vinculados a diferentes políticas de transporte público metropolitano.

Estudi de l'oferta de serveis d'autobús als municipis de la segona corona de L'AMB (2012-2013)

 AMB

2ona Corona AMBEstudi dels serveis interurbans de la Generalitat i dels serveis urbans dels 18 municipis de la segona corona de l'AMB. Situació administrativa, econòmica i tècnica de l'oferta d'itineraris i horaris, material mòbil i serveis d'autobús. Anàlisi de les implicacions de l'extensió de l'àmbit de Transport i Mobilitat de l'AMB a aquests serveis.

Logo Mcrit

Salvador Espriu, 83 08005 Barcelona  Spain
+34 932 250 313
info@mcrit.com - www.mcrit.com

Logo Fundació Ersília

Ersilia  es la fundación de Mcrit para el desarrollo de
recursos educativos innovadores. www.ersilia.org