Demanda mobilitat

 

Urban Mobility: The assessment of the mobility generated by new urban developments aims to guarantee the accessibility to the new built on areas by collective public transport, by private vehicle, on foot or by bicycle, and to promote the sustainable mobility guarantying the access on foot and by bicycle under security conditions. MCRIT has developed a very large number of urban mobility studies since the first implementation of the Mobility Law in Catalonia, in 2004, combining accuracy on gathering detailed information, innovative public participatory processes to obtain citizens concerns and ideas and sound planning..MCRIT has participated in urban mobility projects for very small municipalities, to medium-size and large.

 

EAMG Pla parcial Urbanístic 24 Budallera (2012)

Junta de Compensació Provisional del PPU41
EAMG Pla urbananístic BudalleraAvaluació de la Mobilitat Generada per al desenvolupament del Pla Parcial Urbanístic 24 "Sector els Paranys – Budellera – Platja Llarga", al municipi de Tarragona. L'estudi s'ha dut a terme seguint els requeriments del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. L'àmbit d'actuació del PPU-24 es divideix en dos sector: el sector Budellera i el sector Platja Llarga, amb una superfície total de 1.327.596,36 m2. Els sectors s'estableixen com a sòl urbanitzable delimitat.

Estudi d'avaluació de la mobilitat generada del Pla d'ordenació urbanística municipal de Santa Coloma de Farners (2010-2011)

Logo Ajuntament de Santa Coloma de Farners

sant colomaeamgL'’objectiu d'’aquest treball és la realització d'’un Estudi d’'avaluació de la mobilitat generada (EAMG) pel desenvolupament del nou Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) de Santa Coloma de Farners. L’'estudi analitza l’'actual oferta i demanda de les diferents xarxes de transport així com l’'impacte que aquestes sofriran un cop incorporada la nova mobilitat associada al desenvolupament dels diferents sectors del nou POUM.

Estudi d'avaluació de la mobilitat generada del Pla d'ordenació urbanística municipal de Sant Andreu de la Barca (2010)

Jornet llop Pastor Arquitectes

EAMG Sant Andreu de la Barca

Estudi d’'avaluació de la mobilitat generada (EAMG) del Pla d'’ordenació urbanística municipal (POUM) de Sant Andreu de la Barca. L'’estudi s’'ha realitzat a partir de les directrius marcades al Decret 344/1006, de 19 de setembre de 2006, per a l'’elaboració dels estudis d'’avaluació de mobilitat generada. L'’article 3 d’'aquest Decret determina que documents de planejament urbanístic derivat i llurs modificacions, que tinguin per objectiu la implantació de nous usos o activitats, han d'’incloure un estudi d’'avaluació de la mobilitat generada.

Estudi d'avaluació de la mobilitat generada del Pla de Millora Urbana de Parets del Vallès (2010)

Jornet Llop Pastor Arquitectes

Sector PE4 Estudi d'’avaluació de la mobilitat generada (EAMG) per el desenvolupament del Pla de Millora Urbana del sector PE4 “Zona Central. Subsector Nord“ previst al Pla General d'’Ordenació Urbana de Parets del Vallès. L'’informe de mobilitat abarca l’'àmbit d'’actuació del Pla de Millora Urbana, situat en el tram central de l'’Avinguda Catalunya, amb una superfície total de 68.444 m².

 

 

Estudi d'avaluació de la mobilitat generada del Pla Parcial “Petrunes-Guilleumes” de Breda (2010)

Logo ED Enginyeria

EAMG PetrunesL'objectiu és la realització d'’un Estudi d'’avaluació de la mobilitat generada (EAMG) pel desenvolupament d'’un sector d’'ús mixte, residencial i industrial, a Breda  (Girona), així com l'’avaluació de les propostes en el marc legal i normatiu, i el seu impacte en la mobilitat. L'’àmbit d’'estudi es situa a la continuïtat del nucli urbà pel sud, al marge oest de la carretera GI-552. El desenvolupament d’'aquest nou sector implicaria un increment de la mobilitat actual amb origen o destinació al municipi en 4.914 viatges/dia, 75% d’ells intramunicipals. Sense canvis respecte el repartiment modal actual, el 33% del total de viatges es farà en vehicle privat

Logo Mcrit

Salvador Espriu, 83 08005 Barcelona  Spain
+34 932 250 313
info@mcrit.com - www.mcrit.com

Logo Fundació Ersília

Ersilia is MCRIT’s foundation for the development of
innovative educational resources www.ersilia.org.