Demanda mobilitat

 

Urban Mobility: The assessment of the mobility generated by new urban developments aims to guarantee the accessibility to the new built on areas by collective public transport, by private vehicle, on foot or by bicycle, and to promote the sustainable mobility guarantying the access on foot and by bicycle under security conditions. MCRIT has developed a very large number of urban mobility studies since the first implementation of the Mobility Law in Catalonia, in 2004, combining accuracy on gathering detailed information, innovative public participatory processes to obtain citizens concerns and ideas and sound planning..MCRIT has participated in urban mobility projects for very small municipalities, to medium-size and large.

 

Assistència tècnica a l’'Ajuntament de Fonollosa en aspectes de mobilitat a Canet de Fals (2007)

logo Aj. Fonollosa

Canet de FalsLa urbanització de Canet de Fals compte amb 600 parcel·les i 1.000 habitants, però fins ara no estava urbanitzada. En el marc del projecte d’'urbanització que s’'hi està executant, l’'objectiu és definir el sentit dels carrers, les polítiques d'’aparcament, i de definir mesures per planificar el trànsit.

Estudi d'avaluació de la mobilitat generada (EAMG) pels plans parcials sectors III-B i C a Moià (2006)

Mercedes Juncadella y Hermanos

Moià Estudi d'avaluació de la mobilitat generada (EAMG) pel desenvolupament del Pla Parcial Urbanístic del sectors III-C i III-B, situats al municipi de Moià.

Estudi d'avaluació de la mobilitat generada pel Sector de Nova Centralitat a Rubí (2005)

Aj. Rubí

RubíEstudi d'avaluació de la mobilitat generada (EAMG) de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana del Sector Nova Centralitat Rubí Nou Centre de Rubí, així com l'’avaluació de les propostes en el marc legal i normatiu, i el seu impacte en la mobilitat. Addicionalment, l'’estudi contempla la necessitat d’'aparcament de l’'àmbit d'’estudi un cop entri en servei el projecte, i per tant, el dimensionament de l'’aparcament subterrani que hi ha previst.

Pla de millora de les interseccions de les carreteres gestionades per la Diputació de Barcelona

Logo DIBA

interseccions DIBAL’estudi té com a objectiu fer un pla d’interseccions, per prioritzar adequadament les inversions, optimitzant l’assignació de recursos des d’un punt de vista de rendiment màxim en termes de seguretat viària i fluïdesa del trànsit. Es va dur a terme un inventari detallat de les interseccions de la provincia de Barcelona.

Estudi de mobilitat del POUM de Rubí
Logo Aj. Rubí
 POUM Rubí
L’estudi té com a finalitat fer previsions de mobilitat al municipi de Rubí aplicant les hipòtesis del nou Pla General d'Ordenació Urbana. Aquestes previsions permetran avaluar l'impacte dels creixements de població sobre la xarxa viària i determinar la idoneïtat de noves infrastructures: l'enllaç entre la C-16 i la carretera de Terrassa i l'enllaç entre la C-16 i la Via Interpolar sud.

Logo Mcrit

Salvador Espriu, 83 08005 Barcelona  Spain
+34 932 250 313
info@mcrit.com - www.mcrit.com

Logo Fundació Ersília

Ersilia is MCRIT’s foundation for the development of
innovative educational resources www.ersilia.org.